در اردیبهشت ۱۳۹۶ و در آستانه‌ی دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، حسن روحانی نامزد انتخابات، برنامه خود برای دولت دوازدهم را با عنوان «دوباره ایران» منتشر کرد. در این کتاب ۲۵۵صفحه‌ای، تصویری از برنامه‌ها و اهداف دولت دوازدهم در حوزه‌های مختلف ترسیم میکند.

یکی دیگر از طرح‌های  روحانی در برنامه خود «بستة تشویقی نوآوری در بنگاه‌های اقتصادی بزرگ» است. توضیحات برنامه مذکور را در ادامه میخوانید:

نوآوری هزینه‌بر و مستلزم حمایت است و این حمایت باید به شکل مؤثری توسط دولت صورتگیرد و از سوی محیط کسب و کار پشتیبانی شود. این کار مستلزم انجام اقدامات زیر است.

1 . تدوین لایحة مشوق‌های مالیاتی و تعرف های مربوط به نوآوری و تحقیق و توسعه در بنگا ههای
بزرگ کشور، با توجه به معیارهای زیر:

○○ پذیرش بخشی از هزینة تحقیق و توسعه به عنوان هزینة مالیاتی

○○ معافیت مالیاتی بر اساس درصدی از هزینة تحقیق و توسعه بنگاه ها تا سقف مشخصی از مالیات؛

○○ استفاده از «سربازان پژوهش و فناوری » در بنگا هها؛

○○ استفاده از امتیاز خرید دولتی؛

○ استفاده از معافیت مالیاتی درصورت خرید شرکت های دانش بنیان نوپا و جذب نیروهایاین شرک تها؛

○○ استفاده از تسهیلات با نرخ ترجیحی به شرط مشارکت در طر حهای کلان پژوهش و فناوری کشور؛

2. اجرای راهكار اتصال بنگاه های بزرگ به شركتهای كوچك دانش بنیان توسط صندوق نوآوری و شكوفایی ب همنظور دستیابی بنگاه های بزرگ به فناوری های نوین و پیشرفته و نیز ایجاد بازار برای شركت های دانش بنیان كوچك از یک سو و تبدیل دستاوردهای ملی در عرصه های راهبردی مانند فناوری هسته ای، فناوری های دفاعی و فناوری های هوافضا به شرکت‌های دانش بنیان به منظور سرریز توانمندی ملی در بازار اقتصادی و فناوری ازسو ی دیگر.

منبع: «دوباره ایران»، برنامه دولت دوازدهم ص129

1520cookie-checkبسته تشویقی نوآوری در بنگاه‌های اقتصادی بزرگ