• سازمان ها

توانمندافزایی زنان و دختران با 10 وعده

در اردیبهشت ۱۳۹۶ و در آستانه‌ی دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، حسن روحانی نامزد انتخابات، برنامه خود برای دولت دوازدهم را با عنوان «دوباره ایران» منتشر کرد. در این کتاب ۲۵۵صفحه‌ای، تصویری از برنامه‌ها و اهداف دولت دوازدهم در حوزه‌های مختلف ترسیم میکند و بیشتر وعده‌های سایت وعده‌یاب برگرفته از همین کتاب است.

یکی دیگر از طرح‌های حسن روحانی در برنامه خود « توانمندافزایی زنان و دختران» است. آنچه که در ادامه میآید، چکیده‌ای از وعده‌های وی برای جامعه بانوان کشور میباشد. توضیحات برنامه مذکور را در ادامه میخوانید:

زنان كه در حال حاضر نيمي از سرمايه اجتماعی و انسانی كشور را تش يكل مي دهند، نقشی مؤثر در فرآيند توسعه پایدار كشور دارند. همچنين استحکام نهاد خانواده كه طبق مقدمه قانون اساسي واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انساني است، در افق سند چشم انداز از ويژگيهاي جامعه ايراني در 1404 برشمرده شده است. در دهه اخير راهبرد عمده مورد تأكید در سياست هاي كلي برنامه هاي توسع هاي كشور «تقويت نهاد خانواده، جايگاه زن در آن و در عرصه هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان در همه عرصه ها و توجه ويژه به نقش سازنده زنان در خانواده و اجتماع » بوده است. با اين همه در دهه چهارم انقلاب اسلامي و
به رغم اجراي پنج برنامه توسعه اي و در نيمه راه اجراي سند چشم انداز بيست ساله نظام، حوزه زنان و خانواده نيز به تبعيت از توسعه نامتوازن حاكم بر كشور، از انواع عدم تعادل ها متأثر بوده و زنان در تمام جنب ههاي زندگي فردي ، خانوادگي و اجتماعي خود به وضوح آثار، تبعات و پيامدهاي آ نرا درك و لمس ميكنند.

ازیک سو پيشرفت زنان در عرصه هاي مختلف مانند آموزش و بهداشت و مشاركت اقتصادي و سياسي به یک ميزان نبوده و از سوي ديگر نوعي عدم توازن در دسترسي زنان و مردان به فرصت ها و منابع به چشم ميخورد و زنان بيشتر به فرصت هاي اجتماعي و فرهنگي و مردان بيشتر و با تفاوت معناداري به فرصت ها و منابع اقتصادي و سياسي دسترسي دارند.

با اين نگاه نقش هاي خانوادگي و اجتماعي زن و مرد، مديري تها، بازار كار و نيز كار و زندگي زنان نيازمند توازن و تعادلي جنسيتي است، وضعيتي كه در آن مشاركت همه جانبه زنان و مردان در همه عرصه هاي توسعه كشور محقق شده، برخورداری زنان و مردان از امنيت فردي، خانوادگي و اجتماعي تضمين گشته و تشر كي مساعي زنان و مردان در تحقق خانواده سالم و پايدار را براي جامعه ايران به ارمغان آورد و با حفظ كرامت، حرمت و عزت انساني زنان و دختران در خانواده و جامعه احساس مؤثر بودن، كارآمدي، مسئوليت پذيري و تعلق خاطر آنان به كشور را تقويت كرد و زمينه هاي سرخوردگي ، يأس ، افسردگي و ب يهويتي را بويژه در ميان نسل جوان كه در فرصت طلايي پنجره جمعيتي و در اوج آمادگي براي خدمت به كشور به سر مي برند، به حداقل ممكن مي رساند. به منظور بهره مندي جامعه از سرمايه انساني و اجتماعي زنان در فرآيند توسعه پايدار و متوازن، تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني آنان در همه عرصه ها، برنامه توان افزايي همه زنان و دختران در جامعه دوستدار خانواده که مقدمات و ريل گذار ي‌هاي لازم آن در دولت يازدهم و قانون برنامه ششم توسعه با لحاظ رویکرد عدالت جنسیتی فراهم شده است، ارائه مي شود:

1. بازتعريف نهادي و بازطراحي ساختار معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري.

 • تصويب شرح وظايف مشخص براي دستگاه متولي امور زنان و خانواده در دولت؛
 •  تفكيك وظايف مرجع ملي زنان و خانواده با ساختارهاي متناظر؛
 • تقويت ساختار، منابع، اختيارات و جايگاه در پيگيري اجراي سياست هاي كلي ابلاغي.

2 . پايش مقايسه اي وضعيت زنان و خانواده.

 •  تدوين و ابلاغ شاخصهاي پايش وضعيت زنان و خانواده (مطابق ماده 101 قانون برنامهششم توسعه)؛
 • تدوين گزار شهاي رسمي سالانه ارزيابي وضعيت شاخص هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي زنان و خانواده در ايران؛
 • پايش سالانه شاخص ها به تف كيك استان ها (از سال دوم).

3. تدوین پيوست هاي اجتماعي و فرهنگي و جنسيتي براي طر حهاي ملي

 •  مطالعه و تدوين گزارش آثار سياستهاي كلان كشور بر وضعيت زنان و خانواده؛
 •  الزام دستگاه هاي دولتي به تدوين پيوست هاي اجتماعي و فرهنگي و جنسيتي از منظر بهره‌مندي و آسيب پذيري زنان.

4. تقویت کارکرد خانواده و جایگاه زن در آن.

 • پیگیری تحقق تقسیم کار ملی اجرای سیاست های کلی خانواده؛
 • استقرار نظام جامع و كارآمد آمار و اطلاعات حوزه زنان و خانواده مبتني بر شاخصهاي مؤثر و مرتبط؛
 • بازپژوهی نظام حقوقي و قوانين و مقررات مرتبط با حقوق خانواده؛
 • تصویب لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و عملیاتی نمودن سند ملی امنیت
 • زنان و کودکان در روابط اجتماعی (مطابق ماده 54 منشور حقوق شهروندی)؛
 • راه اندازی کلینیک های سلامت خانواده با بهر هگیری از خدمات بهداشتی، پزشکی، حقوقی، روان شناسی، طب سالمندی و مشاوره؛
 • ارتقای دانش حقوقي و مهارت هاي ارتباطي اعضاي خانواده؛
 • ارزش گذاري كارخانگي زنان و لحاظ کردن آن در حسا بهاي ملي؛
 • اجراي برنامه ملي توانمندسازي زنان در مديريت مصرف منابع و انرژي، اصلاح الگوي
 • مصرف و سبک زندگی و حفظ محي طزيست؛
 • اجراي برنامه هاي ملي مداخله در فرآيند طلاق؛
 • توسعه شمول بيمه‌هاي پايه به مشاور ههاي خانواده و كليه خدمات سلام تمحور؛
 • اجرای برنامه ملی تاب آوری اجتماعی؛
 • تصویب بسته جامع حمایتی زنان شاغل (با هدف توازن بین کار و زندگی)؛
 • رفع مشکلات اجرایی و اعتباری قانون افزایش مرخصی زایمان؛
 • رفع خلاهای اجرایی قانون کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص

 

 

5. اقدام به اصلاح نظام حقوقي و رويه هاي قضايي مرتبط با زنان و خانواده.

 • بررسي و ارزيابي آثار و پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي قوانين موجود بر زنان و خانواده؛
 • تدوين و ارائه لوايح براي اصلاح و قوانين و روي ههاي قضايي مربوط به زنان و خانواده؛
 • اصلاح مقررات، بخشنام هها ، دستورالعمل و آيين‌نامه‌هاي تبعيض‌آميز در دستگا ههاي دولتي؛
 • حمایت از راه اندازی کلینیک ها و مراکز معاضدت قضایی و خدمات مشاوره حقوقی؛

 

6. ارتقاء سلامت و بهداشت زنان.

 • تمركز بر پيشگيري از بيماري و كنترل و مديريت عوامل تهديدكننده سلامت زنان با تأيكید بر عوامل شايع و فراگير زنان بويژه در مناطق محروم؛
 •  ارائه خدمات پيشگيري اوليه و غربال گري بيماري ها و سرطان هاي شايع در زنان با پوشش بيمه خدمات درماني
 •  پايش، نظارت و ارزشيابي مستمر سلامت زنان و خانواده؛
 • اجراي برنام ههاي سلامت زنان با رو كيرد ترويج خودمراقبتي؛
 •  اجراي برنامه ملي سلامت زنان در محيط كار و تدوين و اجراي قوانين و آ يي ننامه هاي مرتبط با ايمن سازی محيط شغلي زنان؛
 • ارتقاي آگاهي هاي دختران نوجوان در مدارس نسبت به سلامت جنسي و مسائل دوران بلوغ و ارتقاي آگاهي خانواده ها درباره خطرات ازدواج و بارداري زودرس دختران
 • تهيه اطلس شيوع انواع آسيب هاي رواني و اجتماعي بين دان شآموزان دختر به تفكيك مناطق جغرافيايي؛
 • توسعه و تقويت فعالي تهاي ورزشي كاركنان زن با تأ يكد بر ورزش همگاني و اجباري كردن ورزش در ساعت اداري؛
 •  ايجاد نظام جامع اطلاعات بهداشت و سلامت زنان؛
 • برنام هريزي و تخصيص منابع در پیشگیری با نگاه ويژه به گرو ههاي در معرض خطر بالا؛
 • ارائه خدمات درماني سلامت روان زنان و دختران در مراكز درماني دولتي تحت پوشش؛
 • ارائه برنامه ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش، مشاوره های مناسب برایتأمین سلامت جسمی و روانی در مراحل مختلف زندگی زنان و در شرایط بیماری و فقر یا معلولیت (مطابق مواد 3 و 90 منشور حقوق شهروندی)؛
 •  توسعه فضاها و امکانات ورزشی، آموزشی و تفریحات سالم برای زنان و دختران (مطابقماده 89 منشور حقوق شهروندی).

 

7. ارتقاء سطح و يكفيت آموزش (عدالت آموزشي).

 • رصد وضعيت آموزش دختران واجب التعليم و بازمانده از تحصيل )برنامه به صفر رساندن تعداد كودكان دختربازمانده از تحصيل(؛
 • توسعه كمي و يكفي و استانداردسازي مراكز آموزشی شبان هروزي دختران در مناطق محروم؛
 •  آموزش خانواده ها نسبت به ضرورت باسوادي دختران در مناطق داراي شكاف جنسيتي؛
 •  اصلاح و بازنگري قوانين به منظور تأمين آموزش رايگان و اجباري تا پايان دوره متوسطه براي كليه افراد لازم التعليم، فاقد تابعيت، فاقد اوراق هويت و اسناد اقامتي.

8 . توانمندسازي اقتصادي و افزايش فرصت هاي شغلي زنان در بازار كار (تعادل جنسيتي دربازار كار).

 • تصويب سند سياستي – اجرايي اشتغال پايدار زنان با تأکید بر زنان سرپرست خانوادر و دختران فار غالتحصیل در مناطق محروم؛
 • حمايت از شرك تهاي دانش بنيان و اشتغال مبتني بر ICT فار غالتحصيلان دانشگاهي؛
 • حمايت از تعاون يها و صندوق هاي اعتباري خرد زنان روستايي و عشاير؛
 • استانداردسازي توليدات زنان روستايي در جهت توسعه صادرات، تجاري سازي و اشتغال پايدار؛
 • حمايت از بازاريابي توليدات صنايع دستي زنان سرپرست خانوار؛
 • حمايت از برگزاري نمايشگا ههاي عرضه توليدات و تقويت زمينه هاي بازاريابي، بازاررساني و بازارداری محصولات؛
 •  تقويت نظارت بر بخش خصوصي و حمايت از زنان شاغل در بخش غيررسمي؛
 • توسعه و گسترش بازارچ ههاي مرزي در مراكز عمده تجاري جهت عرضه فرآورده ها و توليدات كوچك خانگي ، صنايع دستي و تبديلي زنان؛
 • ارائه خدمات مشاوره شغلي و كارآفريني به دانشجويان دختر و اجراي طرحهاي كارورزيخاص دختران جوان تحصيلك‌رده دانشگاهي؛
 • فراهم آوردن فرصت هاي برابر در اشتغال رسمي و استخدام براساس شايستگي‌ها (مطابق ماده 83 منشور حقوق شهروندي)؛
 • برنامه ملی توسعه کارآفرینی سبز برای زنان و دختران فارغ‌التحصیل دانشگاهی.

 

9. افزايش سهم زنان از نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و توانمندسازي زنان آسيب ديده و در معرض آسيب

 • اجراي طرح ملي توانمندسازي اقتصادي خانواده هاي زندانيان و زنان زندانی؛
 •  توسعه و تقويت مراكز بازپروري و توا نبخشي زنان آسي بديده؛
 •  توانمندسازي زنان و خانواده ها در سكونتگا ههاي غيررسمي و باف تهاي فرسوده؛
 •  گسترش حمايت هاي اجتماعي از زنان معتاد و بهبوديافته؛
 •  حمايت از توسعه تشكل هاي خيرين و بهره مندي از ظرفيت آنان جهت توانمندسازي زنان سرپرست خانوار و زنان آسی بدیده؛
 • تقويت و توسعه زمينه مهار تآموزي به منظور خودكفايي گروه‌هاي مختلف زنان با تأكید بر مناطق محروم، زنان آسي بپذير و داراي معلوليت؛
 • اجرای برنامه ملی اصلاح و بازاجتماعی نمودن زنان و کودکان بزهکار؛
 • اجرای طرح جامع توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار؛
 • اجرای هدفمند بیمه های فراگیر اجتماعی و چندلایه با تأکید بر زنان سرپرست خانوار، زنان و خانواده‌های آسیب دیده و نیازمند، زنان روستایی و عشایر و زنان خانه‌دار (تصویبآیین نامه اجرایی ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه).

10 .شایسته سالاری در مدیریت و اداره جامعه

 • برگزاري دوره‌هاي آموزشي تربيت مديران زن؛
 • ارتقای جایگاه مدیریتی زنان و افزایش میزان مشارکت زنان در سطوح مدیریتی در برنامه جامع اصلاح نظام اداری کشور؛
 • برگزاري دوره هاي آموزشي مهارت افزایی ويژه مديران و مشاوران امور زنان و خانواده دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني و ارتقاي توان مديريتي آنان؛
 • بسط و گسترش زمينه هاي حضور مؤثر زنان دانش‌آموخته، نخبه و پژوهشگران در عرصه‌های اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه؛
 • پیگیری تحقق ماده 11 منشور حقوق شهروندی در برخورداری زنان از فرصت‌های اجتماعیبرابر و مشارکت فعال و تأثیرگذار زنان در سیاس تگذاری، قانونگذاری، مدیریت، اجرا و نظارت.

منبع: «دوباره ایران»، برنامه دولت دوازدهم ص 112 الی 117

1461cookie-checkتوانمندافزایی زنان و دختران با 10 وعده