• سازمان ها

فراهم نمودن امکان حضور بانوان در ورزشگاه ها

در اردیبهشت ۱۳۹۶ و در آستانه‌ی دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، حسن روحانی نامزد انتخابات، برنامه خود برای دولت دوازدهم را با عنوان «دوباره ایران» منتشر کرد. در این کتاب ۲۵۵صفحه‌ای، تصویری از برنامه‌ها و اهداف دولت دوازدهم در حوزه‌های مختلف ترسیم میکند و بیشتر وعده‌های سایت وعده‌یاب برگرفته از همین کتاب است.

یکی دیگر از طرح‌های حسن روحانی در برنامه خود «حوزه ورزش و جوانان» است. آنچه که در ادامه میآید، چکیده‌ای از وعده‌های وی در عرصه شفافیت میباشد. توضیحات برنامه مذکور را در ادامه میخوانید:

برنامه دولت دوازدهم در حوزه ورزش و جوانان شامل جهتگیری به سمت اجرای برنامه ها و اقداماتی است که در ادامه آورده شده است. این برنامه ها بر مبنای شناخت چال شهای اساسی در حوزه وزارت ورزش و جوانان که اصل یترین متولی حوزه وزرش و جوانان است، تنظیم شدهاست. چالش های اصلی عبارتند از:

1 . تصد یگری بیش از حد دولت در حوزه ورزش که باعث شده است هرگونه کاستی و ضعف عملکرد در این حوزه ناشی از عملکرد ضعیف دولت ارزیابی شود؛

2 . دخالت و اعمال نفوذ اصحاب قدرت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که منجر به سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های غیرکارشناسی و غیر تخصصی و همچنین در برخی موارد فساد در حوزه ورزش شده است؛

3 . ضعف شدید اقتصاد ورزش و فقدان قوانین و زیرساخت نهادی لازم که تضمی نکننده پایداری مالی ورزش باشد؛

4 . توسعه نامتوازن امکانات ورزشی و تسهیلات مربوط به امور جوانان در کشور؛

5. ادغام سازمان ملی جوانان در وزارت ورزش که باعث شده است دو حوزه بسیار چالشی در یک وزارتخانه جمع شده و برنامه ها و اقدامات مربوط به حوزه جوانان مورد غفلت قرارگرفته است.

دولت دوازدهم در سطح راهبردی و کلان باید به گونه ای عمل کند که بتواند در راستای تحققاهداف زیر حرکت کند. تحقق این اهداف، اصلیترین برنام ههای دولت و وزارت ورزش وجوانان نیز خواهد بود.

1. کاهش تصد یگری دولت و مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در حوزه ورزش؛

2. بسترسازی حقوقی و اقتصادی جهت تقویت اقتصاد ورزش؛

3 . کاهش دخالت های سیاسی در حوزه ورزش؛

4 . افزایش سهم ورزش از بودجه عمومی؛

5 . اصلاح نظام بودج هریزی ورزش؛

6. انتصا بهای مدیریتی در حوزه های مختلف ورزش و جوانان براساس تخص صهای مرتبط؛

7. ایجاد سازوکارهای کارآمد جهت مبارزه جدی و مداوم با فساد سازمانیافته در ورزش؛

8. اتخاذ رویکرد علمی و تخصصی در مدیریت ورزش و جلوگیری از تأثیرگذاری جریانهای غیر تخصصی در امر سیاس تگذاری و مدیریت ورزش؛

9. عدالت محوری در ورزش از لحاظ انواع ورزش، رشته‌های ورزشی، مناطق جغرافیایی، جنسیتی و توجه متوازن به رشته های مختلف ورزشی؛

10 . تقویت جایگاه ایران در نهادها و فدراسیون های جهانی و قاره‌ای ورزش؛

11 . توسعه امکانات ورزشی برای بیماران خاص؛

12 . توسعه سهم بانوان از امکانات و بودجه های ورزشی؛

13 . تلاش در جهت رفع محدودیت های سنتی در توسعه ورزش بانوان؛

14 . تلاش در جهت فراهم نمودن امکان حضور بانوان در ورزشگاه‌ها؛

15 . بازنگری در ادغام سازمان ملی جوانان در وزارت ورزش و تصمیم گیری در خصوص تعیین تکلیف بخش جوانان؛

16 . استفاده از سیاست های هدفمند برای برخوردار کردن جوانان در بخ شهای توسعه نیافته کشور از امکانات بهتر و دور شدن از رویکرد مرکزگرا و توأم با برنامه ریزی متمرکز به مسائلجوانان.

منبع: «دوباره ایران»، برنامه دولت دوازدهم ص 119 الی 120

1451cookie-checkفراهم نمودن امکان حضور بانوان در ورزشگاه ها