در اردیبهشت ۱۳۹۶ و در آستانه‌ی دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، حسن روحانی نامزد انتخابات، برنامه خود برای دولت دوازدهم را با عنوان «دوباره ایران» منتشر کرد. در این کتاب ۲۵۵صفحه‌ای، تصویری از برنامه‌ها و اهداف دولت دوازدهم در حوزه‌های مختلف ترسیم میکند.

 

یکی دیگر از طرح‌های حوزه محیط زیست روحانی در برنامه خود «ارتقای حکمرانی و بهره وری در مصرف منابع آب» است. توضیحات برنامه مذکور را در ادامه میخوانید:

تعدیل مسئله و بحران آب در ایران از اولوی تهای برنامه ششم توسعه است. دولت دوازدهم باید در زمینه مسئله آب اقدامات جدی انجام دهد که در این راستا برنامه ها و اقدامات زیر پیگیری خواهد شد.

1. تدوین «گزارش ملی آب » با هدف مشخص کردن روندهای توسعه کشور که منجر به بروز بحران آب شده و مشخص ساختن برنام ههای دقیق اجرایی برای اصلاح مسیر؛

2 . اولویت تدادن به مدیریت غیرسازه ای منابع آب و مدیریت تقاضا؛

3. احیای رودخانه ها و رعایت حقابه‌های محیط زیستی؛

4 . تدوین برنامه های توسعۀ كالبدی مبتنی بر آمایش سرزمین و پتانسیل آب كشور؛

5. توسعۀ بستر قانونی، اصلاح مقررات و نهایی کردن تدوین قانون جامع آب كشور؛

6 . اصلاحات ساختاری، ازجمله در نظر گرفتن حوضه های آبریز و نه استانها به منزلۀ واحد اصلی مدیریت یکپارچۀ منابع آب؛

7. بازچرخانی آب و استفاده از پساب تصفیه شده در بخش كشاورزی محصولات غیرخوراکی با رعایت ملاحظات بهداشتی و محیط زیستی؛

8 . تأمین بخشی از آب صنایع از طریق بازچرخانی؛

9. تخصیص حقابۀ محیط زیستی رودخانه ها، تالاب ها، دریاچه ها؛

10 . ادامه بازنگری و تعیین حجم مخازن سدهای در حال طراحی باتوجه به تغییرات هیدرولوژیك، توجیه اقتصادی و ارزیابی آثار محیط زیستی؛ محدود کردن مصارف آب در بخش‌های مختلف به توان اكولوژیك حوضۀ آبریز؛

12 . اجرای طرح تعادل‌بخشی آب های زیرزمینی؛

13 . ادامه تلاش برای كاهش مصرف آب در بخش كشاورزی با ارتقای بهره‌وری و كاربرد فناوری های جدید کشاورزی و آبیاری؛

14 . تأمین امنیت غذایی کشور نه لزوماً خودكفایی در تمام محصولات کشاورزی و دامی باتوجه به تجارت آب مجازی؛

15 . تأکید بر اقدامات آبخیزداری برای حفاظت از منابع آب وخاک در حوضۀ آبریز؛

16 . كاهش درصد و تلفات آب بدون درآمد در شب ۀك آب شهری و روستایی؛

17 . زمینه سازی برای جداسازی شبکه آب شرب و بهداشتی؛

18 . سرمایه گذاری در زمینه استفاده از تکنولوژی های بومی و سازگار با اقلیم و بوم شناسیکشور (کاریزها، جمع آوری آب باران و …)؛

19 . اهمیت دادن به ارزش اقتصادی آب در تمامی مصارف و ایجاد بازار آب؛

20 . اصلاح نظام تعرف هها و قیمت گذاری واقعی آب، متناسب با پوشش هزین هها؛

21 . احداث تصفی هخان ههای فاضلاب و تكمیل شبك ههای آبیاری و زهكشی همزمان با اتمامسدها؛

22 . تقویت سیستم پایش برای كاهش آسی بپذیری منابع آب سطحی و زیرزمینی؛

23 . استفاده از ظرفیت های سازما نهای مرد منهاد برای صیانت آب؛

24 . مشاركت تشكل های بهره برداران آب در مدیریت تأسیسات آبی و تقویت ظرفیتهایسازما نهای مردم نهاد؛

25 . آگاه یرسانی و جلب مشارکت عمومی؛

26 . همكاری علمی و تبادل تجربیات با نهادهای بی نالمللی آب.

منبع: «دوباره ایران»، برنامه دولت دوازدهم ص130

1570cookie-checkبهره‌وری در مصرف منابع آب و حقابه