عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور اولویت ها و راهبردهای اجرایی آن وزارتخانه را برای ۴ سال آینده در ۱۳ فصل اعلام کرد.

 

یکی از برنامه های مدنظر وزیر کشور شفافسازي و انتشار آزاد اطالعات و رعايت حقوق شهروندي از طريق فراهم نمودن امكان انتشار عملكرد شهرداريهاي و شوراي اسالمي شهرها و روستاها اعلام شده است.