در بخشی از برنامه پیشنهادی بیژن زنگنه وزیر پیشنهادی نفت که به مجلس شورای اسلامی آمده است:

افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز با هدف افزايش و يا حداقل حفظ سهم ايران در بازار جهاني نفت و ارتقاي جايگاه کشور در اوپک و همچنين افزايش قدرت اقتصادي، امنيتي و سياسي کشور با اجرا و تحقق دو بند 1(-ادامه توسعه جدي ميدانهاي مشترك گازي و نفتي) و 2(عقد قراردادهای جدید نفتی با هدف توسعه میدانهای مشترک و نیز افزایش ضریب بازیافت از مخازن) در واقع افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز کشور اتفاق میافتد و منجر به تقویت جایگاه ایران در اوپک و بازار جهانی نفت وگاز میشود.