دستگاه :
سمت :

وزیر امور خارجه

وعده محقق
0
درحال پیگیری
0
وعده نامحقق
0