دستگاه :
سمت :

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وعده محقق
0
درحال پیگیری
0
وعده نامحقق
0
دستگاه :
سمت :

معاون اول

وعده محقق
0
درحال پیگیری
0
وعده نامحقق
0