ثبت مسئول و وعده

توجه : در صورتی که دستگاه مورد نظر در لیست وجود نداشت آن را اینجا وراد کنید
تاریخ اتمام وعده
توضیح در مورد وعده داده شده :